[rev_slider alias=”Slider home”]

Algemene voorwaarden Fellinco, Consultancy en Opleidingen

 

1 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met Fellinco aangegane overeenkomsten, ongeacht anders luidende en eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, tenzij anders is overeengekomen.

2 Aanbiedingen en acceptatie

2.1 Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Fellinco gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Fellinco anders is vermeld.

3 Aanvang van overeenkomst

3.1 Een overeenkomst tot levering van goederen wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer de desbetreffende opdracht van de koper schriftelijk door Fellinco is bevestigd, dan wel Fellinco met de levering aanvang heeft genomen.

4 Levering en levertijd

4.1 Alle door Fellinco in de overeenkomst genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld. Indien overschrijding dreigt dan zal dit zo spoedig mogelijk worden meegedeeld.
4.2 In geval van overmacht aan de zijde van Fellinco zal de termijn worden verlengd. Ieder der partijen heeft echter het recht de overeenkomst te ontbinden indien de overmacht langer dan 6 weken heeft geduurd.
4.3 Indien een opdrachtgever een optie op levering aangeeft, dient deze optie bevestigd te zijn uiterlijk 14 dagen voor de optiedatum.
4.4 Indien opdrachtgever de optie niet bevestigd zal er een annuleringsvergoeding worden berekend overeenkomstig art. 13.2 van deze voorwaarden.

5 Overmacht

5.1 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen in de wet en jurisprudentie wordt begrepen.
5.2 Fellinco is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

6 Vervoer

6.1 De wijze van transport wordt door Fellinco bepaald, tenzij anders is overeengekomen.
6.2 De kosten van transport zijn voor rekening van van de koper, tenzij anders is overeengekomen.
6.3 De koper is gehouden de geleverde goederen in ontvangst te nemen. Indien de koper in strijd met deze gebondenheid handelt, geschiedt de opslag voor rekening van de koper. De koper draagt in dat geval het risico voor verlies, beschadiging of diefstal van de goederen.

7 Prijzen

7.1 Prijzen als overeengekomen zijn inclusief B.T.W., tenzij anders is vermeld.
7.2 Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen dan is Fellinco gerechtigd de prijs te verhogen. In dit geval heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

8 Betalingsvoorwaarden

8.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na datum van de factuur of op de termijn zoals is overeengekomen en op de factuur vermeld.
8.2 Ingeval van niet (tijdige) betaling is de koper automatisch in gebreke. Over de periode gerekend vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot aan de datum van de betaling door de koper aan Fellinco , is de koper over het uitstaande bedrag een onmiddellijke rente, gelijk opeisbare vergoeding verschuldigd.
8.3 Fellinco is gerechtigd om, indien naar haar oordeel de kredietwaardigheid van de koper aanleiding geeft, zekerheidsstelling te verlangen voor toekomstige betalingen.
8.4 Indien Fellinco de vordering ter incasso uit handen moet geven, worden alle hierdoor ontstane kosten direct aan de koper door berekend.

9 Vertrouwelijkheid

9.1 Iedere partij is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de wederpartij.

10 Eigendomsvoorbehoud

10.1 Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen welke uit de overeenkomst voortvloeien blijven de geleverde goederen het uitsluitende eigendom van Fellinco.
10.2 Tot aan het tijdstip van volledige voldoening is de koper niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden. In het kader van de normale bedrijfsuitoefening is koper wel gerechtigd de goederen conform hun bestemming aan derden te verkopen.
10.3 Bij niet tijdige betaling heeft Fellinco het recht de reeds afgegeven goederen bij de koper terug te halen. De koper dient daartoe alle mogelijke medewerking te verlenen.

11 Aansprakelijkheid

11.1 Behoudens de schade welke is veroorzaakt door de eigen opzet of grove schuld van Fellinco is Fellinco slechts aansprakelijk voor schade voor zover in de volgende leden van dit artikel omschreven. Elke aansprakelijkheid van Fellinco uit welken hoofde en/of betrekking tot welke schade dan ook is overigens uitgesloten.
11.2 Fellinco is niet aansprakelijk voor vermogensschade van welke aard dan ook. Voor zover haar geen beroep op dit artikellid toekomt, zal haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt zijn tot een bedrag van 50% van de op de grond van de overeenkomst met de wederpartij gefactureerde of te factureren bedragen excl. B.T.W.
11.3 Wederpartij vrijwaart Fellinco voor aanspraken van derden voortvloeiende uit de overeenkomst met de wederpartij.
11.4 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover de wederpartij niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken.

12 Garantie en Reklame

12.1 Fellinco biedt garantie op de geleverde goederen, mits de onderstaande regels in acht zijn genomen.
12.2 Terzake van goederen die Fellinco van derden betrekt strekt de garantie niet verder dan de garantie waarop Fellinco jegens die derde aanspraak kan maken. Dit alles behoudens wettelijke regels hieromtrent.
12.3 De koper heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is kan de koper daarop geen beroep meer doen, indien zij Fellinco daarvan niet zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 3 werkdagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven.
12.4 Indien reklame gegrond is worden de goederen, na overleg gerepareerd, vergoed of vervangen.
12.5 Reklame schort de verplichting van de koper niet op.
12.6 Fellinco garandeert dat opgaaf door haar van haar producten met zorg wordt gedaan, maar kan er niet voor instaan dat ter zake geen (kleine) afwijkingen zullen voorkomen.

13 Ontbinding

13.1 Fellinco is gerechtigd de overeenkomst zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
* de koper niet tijdig aan zijn verplichting uit de overeenkomst voldoet
* de koper surseance van betaling aanvraagt of failliet gaat
* de koper een vennootschap is en deze wordt ontbonden
* in bovengenoemde gevallen wordt de koper geacht in gebreke te zijn

13.2 Bij ontbinding van de overeenkomst en of het annuleren van een opleiding berekend Fellinco een annuleringsvergoeding overeenkomstig onderstaande tabel:
* bij annulering door opdrachtgever na een termijn van 14 dagen voor de geplande cursusdatum 25% van de cursusver-goeding.
* bij annulering door opdrachtgever na een termijn van 10 dagen voor de geplande cursusdatum 50% van de cursusver-goeding.
* bij annulering door opdrachtgever na een termijn van 5 dagen voor de geplande cursusdatum 75% van de cursusvergoeding.
* bij annulering door opdrachtgever na een termijn van 2 dagen voor de geplande cursusdatum 90% van de cursusvergoeding.
* bij annulering door opdrachtgever op de geplande cursusdatum 100% van de cursusvergoeding.

14 Geschillenregeling en toepasselijk recht

14.1 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.